2020 – Xernona Clayton Award of Distinction – Tommie Smith